Suomessa harkitaan lakia, joka loisi uuden paperittomien ryhmän

20.10.2014 Suomessa harkitaan lakia, joka loisi uuden paperittomien ryhmän

Eduskunnan käsittelyyn on edennyt lakiesitys, jossa ehdotetaan muutoksia kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta annetun lain 14 §:lään sekä ulkomaalaislain 51§:lään. Lisäksi ehdotetaan karkottamispäätöksen täytäntöönpanon keventämistä. Esitys on näiltä osin EU:n palautuspolitiikan tavoitteiden ja Euroopan komission kannanottojen vastainen. Lainmuutokset olisivat osa vapaaehtoisen paluun vakiinnuttamista koskevaa lakiesitystä.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että henkilöt, joita ei pystytä kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen käännyttämään ja jotka eivät palaa vapaaehtoisen paluun järjestelmän kautta, voidaan poistaa vastaanottopalveluiden piiristä. Valtiolla on kuitenkin perustuslain ja ihmisoikeusvelvotteiden nojalla velvollisuus turvata jokaisen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja ihmisarvoiseen elämään. Esityksessä ei ole selvitetty tai turvattu sitä, miten nämä oikeudet käytännössä turvataan. Henkilöllä ei olisi edellä kuvatussa tilanteessa mitään oikeussuojakeinoja eli mahdollisuutta valittaa päätöksestä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että ulkomaalaislakia muutetaan siten, että vapaaehtoisen paluun mahdollisuus otettaisiin huomioon, kun  harkitaan tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi. Esityksessä sanotaan seuraavaa: ”Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnettäisi, jos vapaaehtoinen paluu on tosiasiassa mahdollinen.” Esityksestä ei käy täysin selväksi, kuinka varmistetaan riittävällä asiantuntemuksella ja kestävillä perusteluilla, että ihminen voi tosiasiallisesti palata kotimaahansa.

Muutokset koskisivat ihmisiä, joista monet ovat lähtöisin maista, joissa on konflikteja sekä huono ihmisoikeustilanne. Joukossa on erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia, sekä perheitä. Lakiesitys perustuu olettamuksille, jotka ovat ristiriidassa käytännön työtä tekevien toimijoiden näkemysten kanssa. Ruohonjuuritason työtä tekevien näkemys esimerkiksi on, että monet eivät tule palaamaan kotimaahansa. Toteutuessaan esitys väistämättä lisäisi paperittomuutta.

Suomi on linjannut Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiassaan, että sen tavoitteena on varmistaa, ettei Suomeen synny ilman oleskeluoikeutta olevien ihmisten joukkoa. Käytännössä nyt esitetyillä muutoksilla luotaisiin Suomeen uusi paperittomien joukko. Paperittomat -hanketta koordinoiva Pakolaisneuvonta ry on jo esityksen luonnosvaiheessa ottanut kantaa lakiesityksen epäkohtiin. Yksi esityksen suurimmista epäkohdista on se, että esitetyt muutokset heikentäisivät tarpeettomasti turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Lakiesitystä käsiteltiin eduskunnan työelämä- ja tasa-arvo valiokunnassa 14.10.

Lisätietoa
Lakiesitys löytyy sisäasiainministeriön sivuilta täältä
Suomen Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia löytyy täältä
Euroopan komission teettämässä tutkimuksessa todetaan, ettei lainsäädännöllä (legalisation) ole vaikutuksia hakijamääriin. Tutkimus löytyy täältä
Euroopan komission tiedonanto palautuspolitiikasta 28.3.2014 löytyy täältä

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.