Lisätietoa

Raportteja  ja oppaita

Terveyspalvelut

Paperittomien terveyspalvelut Suomessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014 Raportti vaihtoehtoisista ratkaisumalleista paperittomien terveyspalvelujen järjestämiseksi.

Cost of exclusion from healthcare – The case of migrants in an irregular situation. Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA 2015. Raportin mukaan EU:n jäsenvaltiot käyttäisivät vähemmän rahaa paperittomien henkilöiden terveydenhuoltoon, mikäli heille tarjottaisiin kiireellisen hoidon lisäksi myös kiireetöntä hoitoa ja säännöllinen pääsy terveyspalveluihin.

Lisääntymis- ja seksuaaliterveys: The Sexual and Reproductive Health Rights of Undocumented Migrants: Narrowing the Gap Between Their Rights and The Reality in the EU , PICUM 2016

Kaupungit edelläkävijöinä, PICUMin raportti: Cities of Rights: Ensuring Health Care for Undocumented Residents esitellään myös niin sanottua Helsingin mallia, Paperittomat-hanke ja Global Clinic ovat olleet mukana luomassa tapausesimerkkiä. Löytyy täältä sivuilta 16-17, PICUM 2017

Asuminen

Housing and homelessness of Undocumented Migrants in Europe , PICUM 2014

Lapset ja perheet

Opas paperittomien lasten ja perheiden asemasta: Children First and Foremost, PICUM 2013

Paperittomien oikeudet

Yleiskatsaus paperittomien oikeuksien toteutumisesta Euroopassa: PICUM’s Main Concerns about the Fundamental Rights of Undocumented Migrants  in Europe, PICUM 2010

Kannanottoja

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunnan ETENE:n kannanotto paperittomien terveydenhuollosta: Kannanotto paperittomien henkilöiden asemaan ja kohteluun. (2013)

Lääkäriliiton paperittomien terveydenhuoltoon liittyen: Kannanotto pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta (2011)

Toimijoita

PICUM on paperittomien henkilöiden perusoikeuksien toteutumista ajavien kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää paperittomien oikeuksia Euroopan tasolla. Pakolaisneuvonta ry on PICUMin jäsen.

Tutkimusta paperittomuudesta

Oikeudettomassa asemassa olevat siirtolaiset kolmannen sektorin asiakkaina, artikkeli Kansalaisyhteiskunta-lehdessä 1 (2015) s. 74-96, Mervi Leppäkorpi

Tilapäinen elämä, joustava työ: rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation mekanismina, Itä-Suomen yliopisto 2015, Jukka Könönen

Opinnäytetöitä

Jokaisen oikeus korkeimpaan saavutettavissa olevaan ruumiin- ja mielenterveyteen paperittomien siirtolaisten kohdalla Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2011, Karoliina Heikinheimo

Maassa laittomasti oleskelevien paperittomien siirtolaisten oikeusasema Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta, Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto 2014, Elina Todorov

Nainen ilman papereita, opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu 2014, Hanna Hällsten

Paperittomana peruskoulussa, opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu 2014, Ella Sarjanen ja Emma Tamminen

Paperittomien henkilöiden näkemyksiä terveyspalveluista Suomessa, Laurea-ammattikorkeakoulu 2014, Sonja Matikainen ja Outi Norema