Oikeus perusopetukseen

Kuvitus: Warda Ahmed

Kuvitus: Warda Ahmed

Jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Jokaisen lapsen tulee päästä kouluun riippumatta lapsen tai hänen vanhempiensa oikeudellisesta asemasta

Oikeus perusopetukseen kuuluu jokaiselle lapselle

Oikeus perusopetukseen on jokaiselle lapselle kuuluva perustavanlaatuinen oikeus. Se on turvattu Suomen perustuslaissa, Suomea velvoittavissa ihmisoikeussopimuksissa sekä uudistetussa Euroopan neuvoston sosiaalisessa peruskirjassa.

Perusopetuslain mukaan jokaisella oppivelvollisuusikäisellä lapsella on oikeus päästä kouluun. Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille sen alueella oleskeleville lapsille. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies otti kantaa joulukuussa 2013 perusopetuslain tulkintaan, ja ratkaisusta annetun tiedotteen mukaan: ”kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta on laaja. Perusopetuslaki ei edellytä, että lapsen asuminen kunnassa olisi pysyvää tai että kunnan tulisi olla kotikuntalain mukaan määräytyvä lapsen kotikunta.” Ratkaisu vahvistaa yksiselitteisesti, että oikeus perusopetukseen kuuluu myös paperittomalle lapselle.

Opettajaa sitoo vaitiolovelvollisuus

Koulun koko henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Opettaja tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluva ei saa kertoa paperittoman lapsen oleskelulupaan liittyvästä tilanteesta poliisille tai muille ulkopuolisille. Vaitiolovelvollisuudesta voi poiketa vain laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Koulun henkilökunnalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.