Paperittomat Suomessa

Kuvitus: Warda Ahmed

Kuvitus: Warda Ahmed

Miten ihminen päätyy oleskelemaan maassa paperittomasti?

Ihminen on voinut päätyä oleskelemaan Suomessa paperittomasti esimerkiksi:

  • kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen
  • kielteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen
  • viisumin tai oleskeluluvan umpeuduttua
  • joskus oleskelulupaa ei ole haettu ollenkaan

Paperittoman kanssa rinnasteisessa asemassa, eli oleskeluoikeudestaan huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella ovat:

  • henkilöt, jotka odottavat Suomessa oleskelulupaa esimerkiksi työn tai perhesiteen perusteella
  • EU-kansalaiset, jotka eivät kotimaassaan kuulu sosiaaliturvan piiriin tai heillä ei ole yksityistä sairasvakuutusta
  • kolmansien maiden kansalaiset, joilla on oleskelulupa toisessa EU-maassa
  • ulkomaiset opiskelijat, joiden sairasvakuutus on päättynyt tai vakuutusturva ei ole kattava
  • henkilöt, joilla on viisumi maahan tullessa, mutta ei ole kattavaa sairasvakuutusta

Paperittomana elää Suomessa moninainen joukko ihmisiä

Ilmiön takaa löytyy joukko erilaisia ihmisiä ja monenlaisia taustoja. Paperittomana oleskelee Suomessa ihmisiä laidasta laitaan: isoäitejä, lapsiperheitä, miehiä, naisia, odottavia äitejä. Ihmiselle paperittomuus voi olla paras vaihtoehto monen huonon vaihtoehdon joukosta. Toiset voivat pelätä turvallisuutensa puolesta kotimaassaan ja toiset haluavat  elää läheistensä kanssa samassa maassa. Monet haluaisivat työskennellä Suomessa, mutta ulkomaalaislainsäädännön tiukat vaatimukset estävät tämän. Lähes kaikki paperittomat haluaisivat laillistaa oleskelunsa ja elää tavallista elämää osana suomalaista yhteiskuntaa.

Paperittoman arkea leimaa jatkuva epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Moni pelkää kiinnijäämistä ja välttelee tästä syystä viranomaisia. Koska paperittomasti Suomessa oleskelevat ihmiset eivät voi kääntyä viranomaisen puoleen samoin kuin täällä virallisesti asuvat henkilöt, he ovat erittäin alttiita hyväksikäytölle sekä erilaiselle kaltoin kohtelulle. Paperittomat eivät kuulu yhteiskunnan peruspalveluiden piiriin, joten he ovat täysin riippuvaisia työnantajistaan tai puolisoistaan sekä omista verkostoistaan.

Paperittomien määrä Suomessa

Yksi useimmin kysyttyjä paperittomiin liittyviä kysymyksiä on paperittomien lukumäärä Suomessa. Tarkkaa paperittomien lukumäärää on mahdotonta tietää. Paperittomat eivät näy väestötietojärjestelmässä tai muissa rekistereissä. Suomessa paperittomia on kuitenkin muihin Euroopan maihin verrattuna vähän. Eri arviot paperittomien määrästä  vaihtelevat määritelmästä ja arvioijasta riippuen. Muissa Pohjoismaissa paperittomia arvellaan olevan joitakin kymmeniä tuhansia.

Poliisi tilastoi tapaamiaan laittomasti maassa olekelevia henkilöitä, mutta tässä luvussa on mukana myös sellaiset henkilöt, jotka myöhemmin ovat hakeneet turvapaikkaa. Luku ei siis vastaa  paperittomien todellista määrää.

THL:n 2014 julkaisemassa selvityksessä Paperittomien terveyspalvelut Suomessa arvioidaan, että Suomessa oleskelevien paperittomien määrä jäisi alle poliisin esittämän 3500 henkilön. Viime aikoina  ihmisten liikkumisessa on tapahtunut muutoksia ja lisäksi oleskelun laillistaminen on vaikeutunut. Näin ollen myös paperittomien määrään tulee lähiaikoina muutoksia. Puhutaan myös niin sanotuista uuspaperittomista, jotka ovat kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, joita viranomaiset eivät pysty poistamaan maasta, mutta jotka eivät palaa vapaaehtoisesti kotimaahansa.  Tällöin heistä tulee paperittomia. Ennen kesällä 2015 voimaan tullutta lakimuutosta he saivat tilapäisen oleskeluluvan.