Kannanotto: Oikeuksien rajoittaminen ja valvonnan lisääminen eivät ratkaise paperittomuutta

Maahanmuuton ministerityöryhmä on 16.12.2016 julkaissut toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Suunnitelman ainoa ratkaisu paperittomuuteen on vapaaehtoinen paluu.

Suunnitelmassa puhutaan laittomasti maassa oleskelevista, millä tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen Suomeen jääviä ihmisiä, joita viranomaiset eivät pysty poistamaan maasta. Suunnitelman mukaan termin ”paperiton” käyttöä tulee välttää. Me allekirjoittajatahot tulemme myös jatkossa käyttämään paperiton-termiä, koska se kuvaa laajaa aihetta paremmin kuin mikään muu termi.  Uuspaperittomat, joita toimenpidesuunnitelma koskee, ovat vain yksi ryhmä paperittomien joukossa.  Emme ylipäätään erottele ihmisiä heidän maassaolostatuksensa takia emmekä hyväksy perusoikeuksien rajoittamista minkään ihmisryhmän osalta.

Ministerityöryhmän suunnitelma sisältää oikeusvaltion kehityksen ja olemassaolon kannalta huolestuttavia avauksia. Esimerkiksi ulkomaalaisrikkomuksen, joka on nykyisin ulkomaalaislaissa säädetty sakolla rangaistavaksi, rangaistusasteikkoja tullaan tarkastelemaan uudelleen. Kehotus, että turvaamistoimia tulee ”vähintäänkin hyödyntää täysimääräisesti” on kyseenalainen. Turvaamistoimia tulee käyttää vain, kun lain kriteerit täyttyvät.

Olemme huolissamme siitä, että toimenpidesuunnitelma henkii viestiä menneiltä ajoilta ja vie Suomea yhä enemmän valvontayhteiskunnan suuntaan. Meidän Suomeemme eivät kuulu lisääntyvät turvaamistoimet ja vihjepuhelimet emmekä tule vapaaehtoisesti ilmoittamaan ”havaintojamme” vaikeassa tilanteessa olevista lähimmäisistä poliisille. Emme myöskään usko, että tämänkaltaisen valvonnan lisääminen johtaa tavoiteltuun tulokseen vaan päinvastoin, se murentaa luottamusta kaikkien yhteiskunnan toimijoiden välillä.

Suunnitelman mukaan vapaaehtoista paluuta markkinoidaan myös esimerkiksi välttämättömien kiireellisten palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Perusoikeuksia toteuttavia palveluja ei tule valjastaa maahanmuuttopolitiikan välineeksi. Ruohonjuuritason toimijoiden havaintojen valossa ei ole järkevää luoda lisää esteitä sille, että paperittomat uskaltavat käyttää niitä niukkoja palveluita, joihin heillä on oikeus. On tärkeää, että jokainen uskaltaa esimerkiksi ilmoittaa rikoksista ilman, että joutuu itse negatiivisten seuraamusten kohteeksi.  Paperittomien pakottaminen yhä enemmän maan alle ei ole kenenkään etu.

Vaadimme, että jokaisen perustavanlaatuiset oikeudet ja maahanmuuttopolitiikka erotetaan toisistaan selkeästi ja että lyhytnäköisestä politiikasta luovutaan. Haluamme rakentaa yhdessä turvallista ja avointa Suomea, jossa jokaisen perusoikeuksista huolehditaan. Viesti, että turvaa etsivät ihmiset ja ulkomaalaiset ylipäätään eivät ole tervetulleita Suomeen, ei ole se, jonka haluamme maailmalle välittää.

 

Kannanotossa ovat mukana:

ADRA Finland säätiö
Changemaker Finland
Ensi- ja turvakotien liitto
Global Clinic Turku
Ihmisoikeusliitto
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Monika-Naiset liitto ry
Pakolaisneuvonta ry
Pro-tukipiste ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Sininauhasäätiö sr
Suomen Pakolaisapu
Vailla Vakinaista Asuntoa ry
Vapaa liikkuvuus-verkosto

Lisätiedot:
Lakimies Heli Aali, Paperittomat-hanke, Pakolaisneuvonta ry
p. 045-2377104
heli.aali(at)pakolaisneuvonta.fi

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Kannanotto: Oikeuksien rajoittaminen ja valvonnan lisääminen eivät ratkaise paperittomuutta

Järjestöt vaativat: Helsingin kannettava vastuunsa hätämajoituksen järjestämisestä

Järjestöt kiittävät Helsingin päättäjiä aktiivisuudesta yhdenvertaisen hätämajoituksen järjestämisessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti toukokuussa hätämajoitusoikeuden laajentamisen puolesta niin, että jatkossa kaikilla riippumatta kansalaisuudesta tai maassaolostatuksesta olisi oikeus hätämajoitukseen henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät asiaa syksyn aikana.

”Toivomme Helsingin päättäjiltä rohkeutta jatkaa ihmisoikeuksia puolustavalla linjalla,” kommentoi Heli Aali Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hankkeesta.

Viime talven kovissa pakkasissa useita ihmisiä jäi hätämajoituksen ulkopuolelle ja paperittomia henkilöitä hoitavalla Global Clinicillä jouduttiin hoitamaan jopa hyvin vakavia paleltumia. Allekirjoittajatahojen tiedossa on myös tapauksia, joissa hätämajoitusta ei ole järjestynyt edes kiireellisestä sairaalahoidosta kotiutuville potilaille, vaikka lääkäri on arvioinut majoituksen toipumisen kannalta välttämättömäksi.

Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hankkeen ja valtuutettu Veronika Honkasalon aiheesta tekemät kantelut ovat parhaillaan eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelyssä.

”Meillä ei ole aikaa jäädä odottelemaan oikeusasiamiehen ratkaisua. Kaupungin on toimittava nyt, ettei kukaan jää ensi talvena pakkaseen,” sanoo matalan kynnyksen toiminnan esimies Jussi Lehtonen Vailla vakinaista asuntoa ry:stä.

Helsingin kaupungin ohjeistuksella on rajattu ihmisiä hätämajoituksen ulkopuolelle muilla perustein kuin heidän tarpeensa mukaan. Tämä ei ole hyväksyttävää. Perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset edellyttävät, että jokaiselle järjestetään välttämätön toimeentulo ja huolenpito riippumatta maassaolostatuksesta tai oleskelun kestosta. Myös Suomessa toisella paikkakunnalla kirjoilla olleiden suomalaisten oikeutta hätämajoitukseen on rajoitettu Helsingissä.

Tällä hetkellä hätämajoituksen ulkopuolelle jäävät ulkomaalaiset ovat pääosin EU-kansalaisia muun muassa Romaniasta, Bulgariasta ja Virosta. He ovat tulleet Suomeen parantamaan toimeentuloaan ja ovat saattaneet työskennelläkin Suomessa jo pitkään. Siirtolaisista romanivähemmistöön kuuluvat kohtaavat kotimaissaan syvää köyhyyttä ja syrjintää.

Kokonaisuutena tarkastellen liikkuvien EU-kansalaisten on todettu hyödyttävän jäsenmaita: He ovat koko väestöä useammin työmarkkinoilla ja parantavat talouden toimintakykyä paikkaamalla osaamisvajetta ja auttamalla poistamaan työmarkkinoiden pullonkauloja.[1]

”Emme voi vain poimia rusinoita pullasta vapaan liikkuvuuden suhteen. Ihmiset liikkuvat ja niin pitkään, kun he ovat täällä, meillä on vastuu siitä, ettei ketään jätetä heitteille”, tiivistää johtava diakoniatyöntekijä Marita Nummelin Helsingin erityisdiakoniasta.  Viranomaisen tulee viimesijassa suojella jokaisen henkeä ja terveyttä ja riittävien hätämajoitustilojen järjestäminen on tämän velvollisuuden ydintä. Oikeus hätämajoitukseen kuuluu jokaiselle, joka ei itse pysty järjestämään ihmisarvoista majoitusta.

Lisätietoja:

Jussi Lehtonen                                            Heli Aali
Matalan kynnyksen toiminnan esimies   Lakimies
Vailla vakinaista asuntoa ry                      Paperittomat-hanke,
Puh. 050 373 0920                                     Puh. 045 237 7104
jussi.lehtonen(at)vvary.fi                          heli.aali(at)pakolaisneuvonta.fi

Mukana kannanotossa:

ADRA Finland säätiö
Emmaus Helsinki ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Globaali sosiaalityö ry
Helsingin Global Clinic
Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien erityisdiakonia ja kansainvälinen työ
Ihmisoikeusliitto
Moniheli ry, Katto-hanke
Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry
Sininauhasäätiö
Suomen Caritas ry/ Caritas Finland rf
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri
Suomen Setlementtiliitto
Vailla vakinaista asuntoa ry
Vapaa Liikkuvuus -verkosto

[1] Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaa liikkuvuus: viisi merkityksellistä toimenpidettä. Euroopan komissio, Bryssel 2013.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Järjestöt vaativat: Helsingin kannettava vastuunsa hätämajoituksen järjestämisestä

Maahanmuuttoviraston ohje vastaanottopalveluiden lakkaamisesta kyseenalainen

Maahanmuuttovirasto on 10.8.2016 antanut ohjeen vastaanottopalveluiden lakkaamisesta. Ohje liittyy vuonna 2015 tehtyihin ulkomaalaislainsäädännön muutoksiin. Sen taustaolettamana on, että vastaanottokeskuksen asiakas turvautuu vapaaehtoisen paluun järjestelmään, jos vastaanottopalvelut lakkaavat. Ruohonjuuritason kokemuksemme mukaan asia ei ole näin yksinkertainen.  Päätökseen paluusta tai jäämisestä vaikuttavat monet seikat; tärkeimpinä perheen olinpaikka ja lähtömaan turvallisuustilanne. Ohje on myös perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta kyseenalainen ja asettaa vastaanottokeskusten johtajat kohtuuttomaan tilanteeseen. Ohje löytyy täältä.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Maahanmuuttoviraston ohje vastaanottopalveluiden lakkaamisesta kyseenalainen

Tiedote: Paperittomat ottavat yhä useammin yhteyttä oikeudelliseen neuvontapalveluun

Pakolaisneuvonta ry on vuodesta 2012 antanut oikeudellista neuvontaa paperittomille ja muuten epävarmassa oleskeluoikeudellisessa tilanteessa oleville. Kysyntää paperittomille suunnatulle oikeudelliselle neuvonnalle on paljon. Nyt Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke on palkannut toisen lakimiehen. Ihmisten tilanteet ovat usein monimutkaisia ja niiden selvittely vie aikaa. Tähän asti hankkeessa on työskennellyt yksi lakimies.

”Pystymme tavoittamaan paperittomia vielä kattavammin, kun saamme toisen lakimiehen. Useimmat kysymykset liittyvät oleskelulupiin ja palveluihin pääsyyn”, toteaa aiemmin hankkeen ainoana lakimiehenä työskennellyt varatuomari Heli Aali. ”Teemme hankkeessa uraauurtavaa oikeudellista selvitystyötä esimerkiksi siitä, miten kansalliset lait soveltuvat paperittomiin. Kysymys on usein siitä, mitä kaikille kuuluvat perustavanlaatuiset ihmisoikeudet lopulta merkitsevät yksilölle, oleskelustatukseen katsomatta”, Heli Aali kertoo.

”On hienoa, että olemme saaneet rakennettua luottamusta asiakasryhmään. Se ei ole meille itsestäänselvyys, vaan työtä kehitetään koko ajan. Tämän vuoden elokuuhun mennessä asiakasyhteydenottoja on tullut lähes kolmesataa. Viime vuonna yhteydenottoja tuli kokonaisuudessaan 313”, kertoo vuodesta 2012 hankkeessa työskennellyt koordinaattori Meri Korniloff.  ”Vaikka paperittomuus ilmiönä tunnetaan entistä paremmin Suomessa, ihmisoikeuslähtöiselle ja asialliselle tiedolle paperittomuudesta on edelleen tarvetta”, kuvaa Korniloff myös hankkeen tekemää tiedotustyötä.

Lisääntyneen liikkumisen lisäksi myös maahanmuuttolainsäädännön ja käytännön tiukennuksilla on vaikutusta neuvontaa tarvitsevien määrään. ”Kun laillisia mahdollisuuksia oleskelulle kavennetaan, voi paperittomuus olla paras vaihtoehto monesta huonosta”, Korniloff tarkentaa. Viimeaikaiset tiukennukset ovat jo alkaneet näkyä neuvontatyön arjessa. Yhä useammat suomalaiset haluavat myös auttaa ja usein juuri suomalainen tukihenkilö ottaa yhteyttä hankkeen neuvontaan.

Neuvontaa annetaan sähköpostitse, puhelimitse ja päivystämällä esimerkiksi vapaaehtoisten lääkärien ja hoitajien ylläpitämällä Global Clinicillä.

”Työ on sekä kiinnostavaa että haastavaa ja asiakkaat tulevat erilaisista taustoista”, kommentoi toisena lakimiehenä hankkeessa aloittanut Jasmiina Jokinen. ”Tavoitteena on monimutkaisten oleskelulupasäädösten selventäminen ymmärrettävällä tavalla niiden kohteena oleville ihmisille” Jokinen tiivistää hankkeen neuvontatyötä.

Mediayhteydenotot: koordinaattori Meri Korniloff 045-843 7979 ja lakimies Heli Aali 045-237 7104

www.paperittomat.fi
@Paperittomat

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tiedote: Paperittomat ottavat yhä useammin yhteyttä oikeudelliseen neuvontapalveluun

Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hanke hakee lakimiestä Helsinkiin määräaikaiseen työsuhteeseen

Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke hakee toista lakimiestä Helsingin toimipisteeseen määräaikaiseen työsuhteeseen 7 kuukaudeksi

Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hanke hakee lakimiestä Helsinkiin määräaikaiseen työsuhteeseen